Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un personas tiesībām, kas rodas lietojot interneta vietni www.makssunmorics.lv (“Vietne”) un veicot pirkumus tajā.
Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma tiesību un personas datu aizsardzību un tāpēc apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.
Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu pārzinis ir SIA “3 Rebes”” (reģ.Nr.40103175409), Rīga, Baldones iela 26-50. (“mēs, mums”).
Sūdzību vai jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot, nosūtot to uz: info.picerija@gmail.com
Personas datu kategorijas

• identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
• piegādes informācija – adrese; īpašas piezīmes par adresi.
• kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Kāpēc mēs glabājam un apstrādājam jūsu datus?
Jūsu dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:
• Vietnē izvietotās produkcijas pasūtīšana, piegāde;
• Pakalpojumu sniegšana, kuru saņemšanai Jūs esat pieteicies;
• Anonīmas statistikas sagatavošana par Vietnes lietošanu;
• Vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
• Mārketinga komunikāciju vajadzībām.
Apstrādājot personas datus, mēs izmantojam mūsdienu tehnoloģiskos risinājumus un sadarbojamies ar drošiem pakalpojumu sniedzējiem, izvērtējot privātuma riskus un pielietojot mums pieejamos organizatoriskos un finansiālos resursus. Mēs uzņemamies atbildību par mums uzticētiem datiem un neievācam, kā arī neapstrādājam datus, kas nav nepieciešami Produktu piegādei un pakalpojumu sniegšanai.
Mūsu darbinieki un pieaicinātie pakalpojumu sniedzēji lieto datus tikai iepriekš minētajos nolūkos.
Iegūtie personas dati tiks glabāti drošajā mākoņdatošanas un serveru risinājumos, kas nodrošina datu apstrādi ES un EEZ teritorijās. Mainot šādu pakalpojumu sniedzējus, mēs garantējam, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina Regulas prasību ievērošanu.
Personas datu apstrādes juridiskie pamati
Mēs veicam Vietnes lietotāju un pircēju personas datu apstrādi tikai pamatojoties uz sekojošiem tiesiskiem datu apstrādes pamatiem:
a) Jūsu piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai ar Jums vai tā izpildei, vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;
d) datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citu personu vitālas intereses;
e) datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;
f) datu apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Personas datu glabāšanas termiņš
Iegūtos personas datus mēs glabājam kamēr:
• dati ir nepieciešami tam nolūkam, kuram tie ir saņemti;
• datu subjekts un mēs varam realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
• pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
• ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Datu nodošana trešajām personām
Mēs neizpaužam Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot:
• saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
• normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai.
Trešās personas, kas, nodrošinot mums pakalpojumus, apstrādā Jūsu datus:
Nosaukums Mērķis

SIA “DigiComm” Nodrošina Vietnes hostingu un uzturēšanu
“Google Ireland Limited” Nodrošina Vietnes analītiku

Jūsu tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja tie nav nepieciešami turpmākai apstrādei.
Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkuriem Jūsu personas datiem 1 mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.
Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.
SĪKDATNES
“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.
Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Mūsu Vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veiktu anonīmu statistiku par Vietnes lietošanu un iegūto datu analītiku mārketinga vajadzībām. Mēs izmantojam obligātās sīkdatnes, sesijas sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes (pirmās un trešās puses (partneru) sīkdatnes), lai:
• nodrošinātu Vietnes drošību un pārvaldīt to;
• atcerētos Jūsu Vietnes lietošanas valodu;
• atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
• palīdzētu izmērīt mārketinga kampaņas efektivitāti;
• apkopotu Vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi Vietne atbilst lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
• analizētu, kuras Vietnes lapas Jūs apmeklējat.
Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses – pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām (piem.Facebook, Google).
Lūdzam ņemt vērā, ka Vietne izmanto arī tādas sīkdatnes, kuru lietošanai nav nepieciešama Jūsu piekrišana un tie ir:
• Jūsu ievadītās informācijas sīkdatnes, kas saglabājas tikai sesijas laikā;
• Autentifikācijas sīkdatnes, kas saglabājas tikai sesijas laikā.
Personas dati un to nodošana
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi.
Mēs varam sniegt Jūsu datus trešajām personām, kas nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, Vietnes analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Šīs personas ir pilnvarotas izmantot Jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.
Mēs sniegsim Jūsu datus trešajām personām tikai tādā veidā, kādā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām.
Sūdzības
Jebkuras sūdzības un pieprasījumus Jūs varat sūtīt uz: info.picerija@gmail.com
Ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu likumā noteiktās tiesības, Jūs varat iesniegt sūdzību datu valsts inspekcijā, kas atrodas pēc adreses: Blaumaņa ielā 14, Rīga, tālr. 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.